Inloggen

Inloggen


0
Winkelwagen

Uw winkelwagen bevat nog geen artikelen.

Privacyverklaring

UPSwinkel.nl is onderdeel van Elinex Power Solutions B.V.
Elinex Power Solutions B.V., gevestigd aan de Wolweverstraat 15, 2984 CE te Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

www.elinex.com
Wolweverstraat 15
2984 CE Ridderkerk
+31 180 483712

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming voor Elinex Power Solutions B.V aangesteld. Deze persoon is te bereiken via avg@elinex.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Elinex Power Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Elinex Power Solutions B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Elinex Power Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw contractovereenkomst met Elinex
- Verzenden van onze nieuwsbrief en reclamefolder
- U te kunnen bellen/e-mailen indien nodig
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Elinex Power Solutions B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Elinex Power Solutions B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elinex Power Solutions B.V.) tussen zit. 

 Elinex Power Solutions B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: AFAS, dit medium wordt gebruikt om de producten en diensten van Elinex Power Solutions B.V. aan te bieden/te verkopen. Betrokkenen ontvangen hiermee ongevraagd aanbiedingen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Elinex Power Solutions B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Elinex Power Solutions B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijvoorbeeld “screening inhuur derden", sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elinex Power Solutions B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Elinex Power Solutions B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elinex Power Solutions B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@elinex.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Elinex Power Solutions B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgege...

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Elinex Power Solutions B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze afdeling Ordermanagement of via avg@elinex.com.

Onderdeel van Elinex