Inloggen

Inloggen


0
Winkelwagen

Uw winkelwagen bevat nog geen artikelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ELINEX POWER SOLUTIONS B.V.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1. Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

2. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.

3. Ook dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

4. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.

5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

6. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds beslissend en prevaleert bij botsing boven
alle vertalingen daarvan.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.

3. Al onze aanbiedingen met eventueel bijbehorende tekeningen en/of bijlagen blijven ons eigendom en kunnen te allen tijde door ons teruggevorderd worden.

4. Wij zijn gerechtigd vergoeding te vorderen van alle door ons gemaakte kosten, verband houdende met de gedane aanbieding.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds dan wel, indien dit tijdstip eerder ligt, vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Indien in onze aanbieding is vermeld dat levering uit voorraad plaatsvindt, zijn wij alleen tot uitvoering van de overeenkomst verplicht voor zover de te leveren zaken voorhanden zijn in ons magazijn.

ARTIKEL 4. ANNULERINGEN

1. Annulering is bij reeds geproduceerde maatwerkoplossingen niet mogelijk. In overige gevallen is annulering uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na (af)levering. Daarna is het recht op annulering vervallen.

2. Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel annuleert, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 50% van het bedrag van de opdracht. 

3. De in de vorige leden vervatte regeling geldt ook in geval de wederpartij weigert een zending bestelde zaken in ontvangst te nemen. Alsdan zullen aan de wederpartij tevens de eventuele (extra) vervoers-en overige kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

1. Door ons opgegeven prijzen luiden, tenzij anders aangegeven, in Euro’s en worden vermeld in onze prijslijsten, waarin wordt aangegeven gedurende welke periode de door ons opgegeven prijzen gelden. Na het verstrijken van deze periode komen de door ons opgegeven prijzen te vervallen en gelden de in een volgende prijslijst opgegeven prijzen.

2. Indien door ons prijzen worden opgegeven in een offerte, gelden deze prijzen voor de in de offerte genoemde periode.

3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor om, in afwijking van hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, alle na de datum waarop prijzen door ons zijn opgegeven opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.

4. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

5. De prijs is exclusief omzetbelasting en van overheidswege verschuldigde heffingen, rechten en/of belastingen.

ARTIKEL 6. (AF)LEVERING

1. De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding levert geen verzuim van ons op en geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Wij zullen de (af)leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Indien een (af-)leveringstermijn niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke (af-)
leveringstermijn, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

2. De door ons verkochte zaken worden (af)geleverd DDP (Delivered Duty Paid, conform de definitie van de laatste versie van de Incoterms) aan het bedrijf van de wederpartij of een andere door de wederpartij aangegeven bestemming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij strijd tussen de onderhavige voorwaarden en de Incoterms, prevaleren de voorwaarden.

3. Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in de artikelen 15 en 16 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing.

4. Indien wij in verband met een opdracht zaken van derden betrekken, wordt in overleg met de wederpartij een datum van (af)levering vastgesteld. Indien de (af)levering op de afgesproken datum op verzoek of instructie van de wederpartij niet plaatsvindt is de wederpartij vanaf die datum de overeengekomen prijs verschuldigd en zijn wij gerechtigd alle hieruit voortvloeiende kosten,
waaronder opslagkosten en stijging van rechten, heffingen, premies en dergelijke bij de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 7. TRANSPORT

1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

2. In Nederland en België worden de door ons verkochte zaken DDP geleverd (Delivered Duty Paid, conform de definitie van de laatste versie van de Incoterms) aan het bedrijf van de wederpartij of een andere door de wederpartij aangegeven bestemming, tenzij anders is overeengekomen.

3. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ONTBINDING

1. De eigendom van de door ons aan de wederpartij (af)geleverde zaken, waaronder mede te verstaan aangevoerde materialen, al dan niet voorbewerkt, en onderdelen, blijft aan ons tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie ter zake de door ons krachtens overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekort schieten en de nakoming van een zodanige overeenkomst.

2. De wederpartij heeft het recht de zaken door te verkopen en te verwerken in het kader van haar normale bedrijfsvoering.

3. Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het (af)geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons (af)geleverde (oorspronkelijke) zaken.

4. Indien de wederpartij de door ons (af)geleverde zaken vervreemdt, draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemers meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de
effectuering van onze rechten.

5. Tot aan het tijdstip van betaling is de wederpartij gehouden de zaken met de nodige zorgvuldigheid op te slaan en als herkenbaar eigendom van ons.

6. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als bedoeld in lid 1, zijn wij gerechtigd de zaken, die aan ons in eigendom toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent reeds nu voor alsdan aan ons een onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

7. In geval van niet-,niet volledige en/of niet tijdige betaling van een opvorderbaar bedrag, niet, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een overeenkomst voortvloeiend, schorsing van betaling, surséance, aanvraag van surséance, faillissement, aanvraag van faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een verzoek
daartoe, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog (af)geleverd moet worden op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk (af)geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. Indien zich één van de in de vorige volzin genoemde situaties voordoet, is elke vordering die wij op de wederpartij hebben onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

8. De eventuele uitoefening door ons van de rechten ons toekomend op grond van het eigendomsvoorbehoud, waaronder het eventueel leggen van beslag op de zaken, kan niet worden beschouwd als een handeling opleverende ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 9. RECLAMES

1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen veertien dagen na (af)levering van de zaken of de verrichting van de diensten, gemotiveerd en zo mogelijk voorzien van bewijsstukken. De wederpartij, die het (af)geleverde niet binnen veertien dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de (af)levering of verrichting akkoord te hebben
bevonden. Indien de wederpartij de zaken bij (af)levering voor akkoord in ontvangst neemt of laat nemen met daarbij een door of namens de wederpartij getekende pakbon, vervalt het recht tot reclameren, tenzij de wederpartij -met bewijsstukken onderbouwd- aantoont dat de reden tot reclameren reeds aanwezig was bij (af)levering van de zaken.

2. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn (af)geleverd. In geval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is.

3. Retournering van het (af)geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden. Indien retourzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons plaatsvindt, geschiedt zowel de verzending als de opslag na aankomst voor rekening en risico van de wederpartij. Het risico van retour gezonden zaken blijft
berusten bij de wederpartij totdat wij schriftelijk de retourzending en de retour gezonden zaken hebben aanvaard, aan welke aanvaarding wij voorwaarden kunnen verbinden.

4. Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en een reclame door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij handelen overeenkomstig artikel 10 (Garantie). Door voldoening aan de bepalingen van dat artikel zullen wij ten aanzien van onze garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden.

5. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.

ARTIKEL 10. GARANTIE

1. Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons (af)geleverde zaken en werkzaamheden uitsluitend in dier voege, dat alle gebreken, waarvan de wederpartij bewijst dat die zijn ontstaan binnen de termijn van 6 maanden -of zoveel langer als voor die specifieke zaken en/of werkzaamheden is overeengekomen-, na (af)- dan wel oplevering en dat die zijn ontstaan als gevolg van een onjuistheid in de door ons uitgevoerde werkzaamheden dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, kosteloos door ons zullen worden hersteld. Wij hebben het recht, uitsluitend te onzer keuze, om in plaats van herstel van door ons (af)geleverde zaken en werkzaamheden deze te vervangen of een korting op de prijs te verlenen.

2. Op de door ons (af)geleverde zaken, wordt, voor zover die zijn betrokken van derden, door ons niet meer garantie gegeven dan aan ons door onze leveranciers wordt gegeven, tenzij anders is overeengekomen.

3. Bij (af)levering van gebruikt materiaal of gebruikte zaken wordt geen garantie gegeven tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in welk geval de dan overeengekomen garantie geldt.

4. Indien wij ter voldoening van onze garantieverplichtingen zaken vervangen ofwel de koopprijs daarvoor terugbetalen, worden de betreffende zaken ons eigendom.

5. Onze garantieverplichtingen vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk en definitief:

a. Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn zonder onze voorafgaande toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten.

b. Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken niet overeenkomstig de bij de zaken meegezonden gebruiksaanwijzing gebruikt (heeft).

6. Onze garantieverplichtingen worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de wederpartij van de verplichtingen uit de overeenkomst. De wederpartij kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde renten en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie.

ARTIKEL 11. NIET-TOEREKENBARE NIET-NAKOMING

1. Onder “Overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

2. Onder “Overmacht” worden in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, in- en uit- alsmede doorvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, en overige buiten onze controle liggende gebeurtenissen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals overstroming, stormschade en/of
andere natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, epidemieën en pandemieën, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen alsmede niet-tijdige of gebrekkige nakoming door onze leveranciers.

3. Indien zich een situatie van Overmacht voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, die Overmacht oplevert, is gebleken.

5. Wij hebben het recht ons ook op Overmacht te beroepen indien de omstandigheid die Overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie (af)geleverd had moeten zijn.

6. Indien wij conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel de uitvoering van de overeenkomst opschorten, is de wederpartij verplicht op ons verzoek de eventueel conform artikel 14 (Zekerheidstelling, Kredietwaardigheid) van deze voorwaarden verlangde zekerheid te verlengen tot aan de nieuwe (af)leveringsdatum.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. Onze aansprakelijkheid jegens de wederpartij uit welke hoofde dan ook is, per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat onder de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd. Op verzoek van de wederpartij verstrekken wij informatie omtrent de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet uitkeert en wij toch aansprakelijk zijn, is per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt (a) de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de op basis van de overeenkomst betaalde prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk (b) een duurovereenkomst is
met een looptijd van 1 jaar of langer, wordt de betaalde prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) dat door de wederpartij aan ons is betaald over de 3 maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. In situatie (a) respectievelijk situatie (b) zal de totale vergoeding voor directe schade echter nooit meer bedragen dan EUR 50.000,-- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

2. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

3. Buiten het in artikel 12.1 genoemde geval rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 12.1 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons en/of onze tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

4. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen van wie wij ons bedienen bij de uitvoering van de overeenkomst.

5. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze zaken, gereedschappen en materialen, zodra deze zich op het werk bevinden.

ARTIKEL 13. VRIJWARING

1. De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake van uitvoering van de overeenkomst ((af)levering, verrichting van werkzaamheden of diensten, advisering etc.), uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

2. Ter zake van zaken, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is de wederpartij verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht.

3. Indien wij, ondanks het bepaalde in artikel 13.1 respectievelijk 13.2, toch aansprakelijk mochten worden gehouden, is het bepaalde in artikel 12 (Aansprakelijkheid) onverminderd van toepassing. Wij hebben alsdan voor het gehele door ons voldane bedrag ter zake schadevergoeding en kosten recht van regres op de wederpartij.

ARTIKEL 14. ZEKERHEIDSTELLING, KREDIETWAARDIGHEID

1. Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan, geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke (af)levering heeft plaatsgehad.

2. De wederpartij is verplicht om op ons eerste verzoek daartoe te onzen genoegen zekerheid te stellen, dat zij zowel aan haar betalings- als aan andere verplichtingen zal voldoen. Wij zijn gerechtigd onze (af)leveringsverplichtingen op te schorten, totdat de zekerheid is gesteld. De te stellen zekerheden kunnen onder meer bestaan uit: storting van contante gelden, verlenen van
bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening, eigendomsoverdracht of borgtocht. Indien en zolang de wederpartij weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is het bepaalde in lid 7 van artikel 8 (Eigendomsvoorbehoud en Ontbinding) van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 15. BETALING

1. Betaling van onze facturen dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting, verrekening en/of eigenbeslag.

2. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.

3. Betalingen dienen te worden voldaan in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Iedere betaling van de wederpartij strekt allereerst in mindering op de verschuldigde gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde rente - steeds zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen- en wordt daarna in mindering geboekt in volgorde van ouderdom op de oudste openstaande vordering, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.

5. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

6. Reclameren omtrent de facturering kan -onverminderd het bepaalde in artikel 9 (Reclames) slechts binnen de betalingstermijn. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

1. Betaling van onze fakturen dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

2. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.

3. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

4. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

5. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

ARTIKEL 16. RENTE

1. Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de in artikel 15.1 genoemde termijn betaalt, is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

ARTIKEL 17. KOSTEN

1. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor haar rekening.

2. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van EUR 125,-- bedragen.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 19. BEVOEGDE RECHTER

1. Alle geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam onder nummer 4/2021.

Onderdeel van Elinex